Säännöt

Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Tekniikan Akateemiset Naiset – Teknikens Akademiska Kvinnor i Sydvästra Finland.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pääasiassa lounaissuomalaisten tekniikan akateemisten naisten yhdyssiteenä ja herättää keskustelua heitä kiinnostavista ammatillisista, yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista asioista, sekä ottaa niihin kantaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii Tekniikan Akateemiset ry:n kerhona. Yhteistoiminnassa Tekniikan Akateemiset ry:n kanssa yhdistys:

 • harjoittaa tarkoituksensa mukaista koulutus- ja julkaisutoimintaa
 • avustaa, ohjaa ja tukee jäsentensä yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa
 • tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä diplomi-insinööri- tai vastaavan tutkinnon suorittaneet sekä valmistumisvaiheessa olevat Tekniikan Akateemiset ry:n jäsenet maksamalla yhdistyksen liittymismaksun. Jäseniksi voivat hakemuksesta ja yhdistyksen hallituksen hyväksynnän jälkeen liittyä muutkin kuin edellä mainitun ehdon täyttävät henkilöt. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottamisesta päättää hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää liittymis- ja jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä vähintään kolme (3) j a enintään viisi (5) muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut varsinaiset jäsenet valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallituksen tulee:

 • pitää huolta yhdistyksen juoksevista asioista ja tiedottaa toiminnasta
 • edustaa yhdistystä
 • kutsua tarpeen vaatiessa yhdistyksen kokous koolle, valmistaa asiat sen käsiteltäväksi ja panna toimeen sen päätökset
 • hoitaa yhdistyksen varoja, valvoa sen kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekoa
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
 • ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja vaalikokous viimeistään marraskuussa.Ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta hallituksen määräämässä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n jäsenjulkaisussa tai jäsenkirjeessä, joka voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • hyväksytään yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet seuraavalle toimintakaudelle
 • valitaan seuraavan tilikauden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa tarkastamaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet
 • määrätään seuraavaksi kalenterivuodeksi liittymis- ja jäsenmaksut yhdistyksen jäsenille ja kannatusjäsenille.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koollekutsuttu.

10§

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden toisiaan vähintään kuukauden välein seuraavan kokouksen kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä tekemä yhtäpitävä päätös.

Jos yhdistys purkautuu, jäljelle jääneet varat luovutetaan Tekniikan Akateemiset ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.